Generelle salgsbetingelser – Wave AV AS

Gjeldende fra 21.04.2020

Generelt

Wave AV AS (org.nr. 918 488 812) («Wave AV») er en systemintegrator som leverer et bredt utvalg av varer og tjenester innen audiovisuell teknikk og romakustikk. Disse generelle salgsbetingelsene gjelder for alle avtaler om kjøp av varer og/eller tjenester fra Wave AV, med mindre særskilte vilkår er avtalt i det enkelte tilfellet. Wave AV tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i priser og produktbeskrivelser i våre nyhetsbrev samt på våre websider.

Inngåelse av avtale

 • I de tilfeller Wave AV har gitt tilbud til kunden, er bindende avtale inngått når kunden aksepterer Wave AVs tilbud.
 • Tilbud fra Wave AV er bindende for Wave AV i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt i tilbudet.
 • Ved bestilling fra kunde uten forutgående tilbud fra Wave AV, er bindende avtale inngått ved kundens mottak av ordrebekreftelse fra Wave AV.
 • Når bindende avtale er inngått, har kunden ingen rett til avbestilling eller retur av varer og/eller tjenester.

Leveringsbetingelser

 • Alle varer leveres Ex Works (Incoterms 2000) Wave AVs lager i Drangedalsvegen 100, 3920 Porsgrunn.
 • Frakt og forsikring til kundens sted besørges for kundens regning.

Priser, standard timesatser mv.

Montering, konfigurering, igangsetting, programmering, instruksjon og dokumentasjon mv. inngår ikke i prisen for en vare med mindre annet er særskilt avtalt. Dersom ikke annet er avtalt, gjelder følgende satser for tjenester som utføres av Wave AV:

 • Installasjon, montering, prosjektering og service: NOK 790 pr time.
 • Ingeniørarbeid ved programmering og akustisk rådgivning: NOK 1 390 pr time.
 • Overtid 8- 12 timer: Faktureres med et påslag på 50 %.
 • Overtid over 12 timer: Faktureres med et påslag på 100 %.
 • I helger (etter klokken 1600 fredag) og på helligdager faktureres alle timepriser med et påslag på 100%.
 • Der installasjon og konfigurasjon er en del av Wave AVs tilbud, er dette å anse som et estimat. Faktisk medgått tid vil bli fakturert etterskuddsvis.
 • Tidsforbruk til pakking, utkjøring og miljøvennlig avfallshåndtering faktureres etter medgått tid.
 • Servicebil tilkommer alle ordre som inkluderer montering, service, programmering og akustikk-målinger, og dekker tilgjengelighet av bil, håndverktøy, feste- og forbruksmateriell. Faktureres pr tekniker og oppmøte: NOK 640 + NOK 7 pr km.
 • El- og festemateriell faktureres etter forbruk.
 • Utgifter til lift/stillas faktureres kunden med 15% påslag.
 • Reiseutgifter, for eksempel utgifter til bompenger, ferge, fly, diett og overnatting faktureres kunden.
 • Alle priser som oppgis av Wave AV er eksklusive merverdiavgift, særavgifter, fraktkostnader og forsikring med mindre annet er særskilt angitt.
 • Avtalt oppmøtetid for Wave AV som ikke avbestilles senest én uke i forveien vil bli fakturert med estimert arbeidstid.
 • Hvis Wave AVs omkostninger ved vareleveranser øker mer enn 2% som følge av uventede stigninger i prisen fra distributører, frakt, forsikringspremier, toll, vareavgifter, valutakurser eller andre forhold som Wave AV ikke er herre over, forbeholder Wave AV seg rett til å heve prisen forholdsmessig.

Betaling og salgspant

 • Kunden gis 10 dager betalingsfrist fra fakturadato med mindre annet er avtalt.
 • Varekjøp faktureres når varer er gjort tilgjengelig for kunde på Wave AV`s lager.
 • Kjøp av tjenester faktureres etterskuddsvis og ukentlig.
 • Prosjekter med estimert totalverdi over NOK 100 000 faktureres med 25% forskudd (a konto) ved avtaleinngåelse/bestilling.
 • Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd.
 • Wave AV forbeholder seg salgspant i solgte gjenstander i medhold av panteloven § 3-14 til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Klargjøring av utstyr og lokaler før montering

 • Før Wave AV påbegynner avtalt montering av utstyr må lokalene være støvfrie, nødvendige strømpunkter/datapunkter må være på plass og operative. Eventuelt inventar som utstyr skal monteres i/på må være på plass. Dersom kunden er i tvil om hva som må til av klargjøring før montering, skal kunden gjøre nødvendige avklaringer med Wave AV i god tid før avtalt monteringstidspunkt. Ventetid for Wave AV dersom kunden ikke har klargjort lokalene eller utstyret tilstrekkelig, faktureres kunden. Wave AV kan også i slike tilfeller kreve utsettelse av tidspunkt for ferdigstillelse tilsvarende ventetiden.

Reklamasjonsrett

 • Varer solgt av Wave AV dekkes av ett års reklamasjonsrett regnet fra leveringsdato med mindre annet er skriftlig avtalt.
 • Reklamasjonsretten omfatter kun mangler som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Wave AVs reklamasjonsansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for, så som unormal bruk, bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Wave AV, mangelfullt vedlikehold, ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader eller miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene. Wave AVs ansvar for programvare omfatter kun feil på media som programvaren er levert på.
 • Deler som kabler, overganger, tilkoblingspunkter, pakninger, lamper, enkelte elektroniske komponenter som triggkort o.l. betraktes som slitedeler, og er unntatt fra reklamasjonsretten.
 • Reklamasjonsretten bortfaller dersom det er gjort tilkoblinger, vedlikehold eller inngrep i utstyret uten forhåndssamtykke fra Wave AV eller dersom kunden ikke har oppfylt avtalens betalingsbetingelser.
 • Konstaterer kunden mangler, skal kunden uten ugrunnet opphold, og med en absolutt reklamasjonsfrist på 12 måneder fra levering, reklamere skriftlig eller per epost. Om kunden ønsker å reklamere på tjenester utført av Wave AV må dette gjøres skriftlig eller per epost innen 14 dager etter at arbeidet er utført. Reklamasjonen skal inneholde en spesifisert angivelse av mangelen. Reklameres det ikke rettidig bortfaller Kundens rett til å gjøre mangelen gjeldende.
 • Reklamasjonsretten for varer gir kunden rett til at Wave AV innen rimelig tid fra reklamasjonen er mottatt skal foreta reparasjon og utskiftning av defekte deler på utstyr som faller inn under reklamasjonsretten, uten materialkostnader for kunden. Medgått arbeidstid skal imidlertid dekkes av kunden. Fraktkostnader ved forsendelser av den eller de aktuelle varene i forbindelse med reparasjoner og reklamasjon/garantiservice, skal også dekkes av kunden. Kunden bærer risikoen for varen ved slik forsendelse, og må eventuelt selv sørge for nødvendig forsikring.
 • Dersom kunden ønsker at Wave AV i stedet utfører reklamasjonsarbeidet på kundens sted, skal reisekostnader, diett, reisetid og arbeidstid dekkes av kunden.
 • Om kunden ønsker at en tredjepart utfører reklamasjonsreparasjoner, skal dette samt det beløp Wave AV eventuelt skal betale avklares med Wave AV før igangsettelse av arbeidene.
 • Reparasjoner igangsatt uten forhåndsgodkjennelse, vil ikke bli refundert og medfører at reklamasjonsretten bortfaller for den aktuelle varen.

Erstatning – ANSVARSBEGRENSNING

 • Wave AVs erstatningsansvar overfor kunden er begrenset til kontraktssummen for den aktuelle varen eller tjenesten eksklusive merverdiavgift.
 • Wave AV er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap og tap av data. Som indirekte tap regnes blant annet tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, krav fra tredjepart og skade eller tap på annet enn selve varen som direkte eller indirekte måtte skyldes feil eller mangler ved varen.

IMMATERIELLE Rettigheter

 • For standard utstyr og programvare fra underleverandører av Wave AV kan kunden ikke gjøre gjeldende mer omfattende rettigheter enn Wave AV har i sin avtale med underleverandøren eller som følger av underleverandørens alminnelige kundeavtaler. Slike vilkår er tilgjengelig for Kunden ved henvendelse til Wave AV. Som standard utstyr eller programvare regnes utstyr eller programvare som leveres etter underleverandørens spesifikasjoner uten tilpasninger.
 • Kunden får bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programmene. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare til eget bruk. Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre. For levert programvare vil de vilkår som følger av produsentens regulering av immaterielle rettigheter, ha direkte anvendelse også for denne avtalen.
 • Wave AV beholder alle rettigheter til design og programvare, herunder tilpasninger og konfigurering av og i design og programvare, levert av Wave AV. Kunden får bruksrett til også slik programvare for bruk på det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programmene. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare til eget bruk.
 • Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre. Dersom kunden ønsker å gjøre endringer i programfiler ved for eksempel bytte av utstyrsleverandør, må det eventuelt gjøres avtale med Wave AV om utkjøp av disse fra Wave AV.
 • Tilbud fra Wave AV er konfidensielle og er å betrakte som Wave AVs eiendom. Dersom kunden ikke overholder plikten til å holde et tilbud konfidensielt, har Wave AV rett til å fakturere kunden for utarbeidelsen av tilbud og dokumentasjon.

Digital markedsføring

 • Wave AV sender jevnlig ut nyhetsbrev, kampanjer og annen relevant informasjon pr e-post til sine kunder i samsvar med markedsføringsloven. Kunden kan reservere seg mot dette ved å sende en melding til post@waveav.no eller klikke på avmeldingslinken nederst i våre nyhetsbrev.

Lovvalg og verneting

 • Avtalen reguleres av norsk rett, med Nedre Telemark tingrett som avtalt verneting.